Privaatsuspoliitka

Viimati uuendatud: 11.04.2024

Jõustumiskuupäev: 11.04.2024

Veebipoe valikaimlad.ee isikuandmete vastutav töötleja on Wohom OÜ(registrikood: 10532666) (edaspidi Veebipood), Põlva vald, Tilsi küla, Arenduse, Põlva maakond 63012, Eesti, e-post: info@valikaimlad.ee, telefon: +372 5556 3196. Veebipoe juurdepääsu või selle kasutamisel annate nõusoleku oma andmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Veebipood jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ilma kasutajat eelnevalt teavitamata ja avaldada muudetud privaatsuspoliitika kodulehel. Muudetud privaatsuspoliitika jõustub 90 päeva pärast selle avaldamist ja kui te jätkate kodulehe kasutamist pärast seda aega, siis nõustute muudetud Privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil privaatsuspoliitika lehekülge regulaarselt üle vaadata.

Kogutav teave

Kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Kauba kohaletoimetamise aadress
 • arveldusarve number
 • Klienditoe andmed
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • IP aadress

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekut küsimata, välja arvatud allpool kirjeldatud piiratud juhtudel:

 • Reklaamiteenus
 • Analüütika

Nõuame, et sellised kolmandad osapooled kasutaksid neile edastatud isikuandmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need edastati, ja ei säilitaks neid kauem, kui on vajalik nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Kuidas kasutame andmeid

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

sikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.   

Kasutame kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Turundus/ reklaam
 • Klientide tagasiside kogumine
 • Tellimuste töötlemine ja haldamine
 • Analüütika
 • Otseturustusteated

Kui soovime kasutada andmeid, mis tahes muul eesmärgil, küsime teilt nõusolekut ja kasutame teie andmeid ainult teie nõusoleku saamisel ja siis ainult selleks, milleks me nõusoleku küsisime, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab meilt teisiti.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse vajadusel otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: (1) kohaldatava seaduse, määruse, kohtumääruse või muu õigusliku menetluse täitmiseks; (2) meiega sõlmitud lepingute, sealhulgas käesoleva privaatsuspoliitika jõustamiseks; või (3) vastuseks väidetele, et teiepoolne teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui veebipood või ettevõte ühineb või omandatakse teise ettevõtte poolt, on teie andmed üks varadest, mis läheb üle uuele omanikule.

Andmete säilitamine

Me säilitame isikuandmeid 90 päeva kuni 18 kuud pärast ostu sooritamist või nii kaua, kui meil on neid vaja eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meil võib olla vaja säilitada teatud teavet pikema aja jooksul, näiteks andmete säilitamiseks / aruandluseks vastavalt kohaldatavale seadusele või muudel õigustatud põhjustel, nagu seaduslike õiguste jõustamine, pettuste ennetamine jne. Anonüümset jääkteavet ja koondteavet, millest kumbki teid (otseselt või kaudselt) ei identifitseeri, võib säilitada määramata ajaks.

Õigused

Sõltuvalt kohaldatavast andmekaitse seadusest on teil õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada või paluda need kustutada või saada koopia oma isikuandmetest, piirata oma andmete aktiivset töötlemist või esitada vastuväiteid selle suhtes, paluda meil jagada oma isikuandmeid teisele üksusele, võtta tagasi teie poolt meile antud nõusolek teie andmete töötlemiseks, õigus esitada kaebus seadusjärgsele asutusele ja muud õigused, mis võivad olla asjakohased vastavalt kohaldatavale seadusele.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja kustutamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi isikuandmetega töötava klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@valikaimlad.ee

 

Säilitamine

Veebipoe kliendi poolt soovitud isikuandmete kustutamisel kustutatakse kõik andmed, va isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse 7 aastat.

 

Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

 

Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Küpsised

Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, leiate küpsiste poliitikast

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Teie andmete turvalisus on meile oluline ja me kasutame turvameetmeid, et vältida meie kontrolli all olevate andmete kadumist, väärkasutamist või loata muutmist. Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud artiklis 46 nimetatud kaitsemeedet.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Arvestades sellega kaasnevaid riske, ei saa me siiski tagada absoluutset turvalisust ja seetõttu ei saa me tagada ega garanteerida meile edastatud teabe turvalisust ning teete seda omal vastutusel.

Kolmandate osapoolte lingid:

Veebipood võib sisaldada linke teistele kodulehtedele, mida me ei halda. Käesolev privaatsuspoliitika ei käsitle kolmandate isikute privaatsuspoliitikat ega muid tavasid, sealhulgas kolmandate isikute, kes haldavad kodulehti või teenuseid, mis võivad olla juurdepääsetavad lingi kaudu. Soovitame teil tungivalt tutvuda iga külastatava kodulehe privaatsuspoliitikaga. Me ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte kodulehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või -tavade eest.

Kaebused

Kui teil on küsimusi või muresid meie juures olevate andmete töötlemise kohta, võite saata kaebuste eest vastutavale ametnikule e-posti aadressil: info@valikaimlad.ee. Me tegeleme teie murega kooskõlas kehtivate õigusaktidega.


Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel saates e-kirja aadressile info@valikaimlad.ee või helistada telefonil: +372 538 89594. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Ostukorv